Despre noi

cine suntem

Laboratorul de analize medicale BIOTEST - Târgu Neamț efectueaza servicii de analize medicale corespunzator următoarelor profile:

 • Analize cu plată integrală
 • Analize decontate de casele de asigurări de sănătate CAS (în limita fondului disponibil)
 • Analize pe baza unor contracte cu firme din domeniul medical
 • Analize pentru controalele medicale la angajare și controale medicale periodice

În cifre, lucrurile stau astfel:

BIOTEST - Târgu Neamț oferă peste 100 de investigații diferite de laborator: hematologie, biochimie, imunologie, microbiologie, citologie, teste Papanicolau. Colaborăm cu diferite centre și laboratoare medicale private. Zilnic, în laboratorul BIOTEST trec pragul peste 60 de pacienți, efectuându-se peste 300 de teste.

Certificări

Sistem de Management al Calității pentru Laboratorul de Analize Medicale conform cerințelor standardelor internaționale EN ISO 15189:2007 - reconfirmat prin obținerea Certificatului de acreditare RENAR nr. LM 540/2010

Istoric

Am început în 1998 prin a oferi în județul Neamț servicii de laborator la standarde de calitate europeană. Am continuat prin diversificarea și extinderea gamei de investigații de laborator. În mod firesc a urmat extinderea teritorială, astfel că în 2007 avem deschise înca 6 puncte de recoltare în interiorul județului Neamț.

Echipa Biotest

Nr. crt. Nume și prenume Funcție
1 Diaconu Iuliana Director economic
2 Dracsinianu Lăcrămioara-Isabelle Medic laborator
3 Varvara Cristina Operator calculator
4 Anița Alexandra Asistent medical
5 Trofin Anca Infirmier
6 Negurici Luminița Biochimist

Galerie foto

Doctorii noștri

Drepturile pacientului


LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI nr. 46 din 21 ianuarie 2003

CAPITOLUL I - Dispoziții generale


Pacientii au dreptul la ingrijirile medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare. In sensul prezentei legi:
 1. prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate;
 2. prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe baza rasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale;
 3. prin ingrijiri de sanatate se intelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului medical;
 4. prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
 5. prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci cand nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile acordate in apropierea decesului.

CAPITOLUL II - Dreptul pacientului la informația medicală


 1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 2. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata.
 3. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 4. Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
 5. Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
 6. Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
 7. Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
 8. Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
 9. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

CAPITOLUL III - Consimțământul pacientului privind intervenția medicală


 1. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia. in cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantulreprezentantului legal nu mai este necesar. In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere. In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
 2. Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.
 3. Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord. Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.
 4. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

CAPITOLUL IV - Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului


 1. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres. in cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie. Pacientul are acces la datele medicale personale. Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
 2. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

CAPITOLUL V - Drepturile pacientului în domeniul reproducerii


 1. Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei. Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare. Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului prevazut la Art. 26. Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.
 2. Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.

CAPITOLUL VI - Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale


 1. In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului. Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat. Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.
 2. Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial. Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din din afara institutului.
 3. Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective. Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit, plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii. Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
 4. Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile. Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

CAPITOLUL VII - Sancțiuni


 1. Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL VIII - Dispoziții tranzitorii și finale


 1. Autoritatile sanitare dau publicitatii, anual, rapoarte asupra respectarii drepturilor pacientului, in care se compara situatiile din diferite regiuni ale tarii, precum si situatia existenta cu una optima. Furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa afiseze la loc vizibil standardele proprii in conformitate cu normele de aplicare a legii.

Declarația - Angajament al managementului


Laboratorul de Analize Medicale BIOTEST Tg. Neamt este competent in efectuarea analizelor medicale in domeniile hematologie, biochimie clinica, imunologie-serologie, parazitologie, microbiologie si asigurarea calitatii rezultatelor acestora.


Managementul de varf al laboratorului se angajeaza la dezvoltarea si implementarea sistemlui de managment al calitatii conform SR EN ISO 15189:2013 si imbunatatirea continua a eficacitatii lui, prin:

 1. comunicarea catre personalul de laborator a importantei satisfacerii nevoilor si cerintelor utilizatorilor precum si cerintele de reglementare si acreditare;
 2. stabilirea politicii de calitate si analiza periodica a adecvarii acesteia;
 3. stabilirea obiectivelor calitatii si planificarea proceselor; atingerea obiectivelor calitatii se realizeaza prin valorificarea maxima si eficienta a resurselor materiale si umane de care dispune laboratorul si prin perfectionarea si dezvoltarea continua a acestora;
 4. efectuarea examinarilor de laborator astfel incat sa fie satisfacute cerincele SR EN ISO 15189:2013, nevoile si cerintele utilizatorilor, ale autoritatilor de reglementare si ale organismelor si organizatiilor care acorda acreditare sau recunoastere;
 5. respectarea standardelor si normativelor de calitate si a celor tehnice aplicabile activitatii desfasurate;
 6. definirea responsabilitatilor, autoritatii si interdependentelor pentru tot personalul
 7. stabilirea proceselor de comunicare interna si externa
 8. numirea unui Manager al Calitatii in persoana D-nei Dr. Dracsinianu Isabelle, care raspunde de implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii so are acces direct la managementul de varf pentru toate aspectele privind calitatea;
 9. analizarea periodica a sistemului de management al calitatii, pentru imbunatatirea continua a acestuia, de catre managementul laboratorului;
 10. asigurarea ca intreg personalul este competent sa efectueze activitatile atribuite; selectarea de personal calificat, cu competenta tehnica ridicata si monitorizarea acestuia in toate fazele analitice, astfel incat rezultatele obtinute sa fie demne de incredere;
 11. asigurarea disponibilitatii resurselor adecvate umane, materiale si financiare, pentru a permite buna desfasurare a activitatilor de pre-examinare, examinare si post-examinare.

Laboratorul asigura clientilor sai impartialitatea, confidentialitatea si securitatea pentru informatiile obtinute in timpul proceselor de examinare precum si pentru rezultatele acestora.


Personalul implicat in activitatile de efectuare a analizelor medicale este familiarizat cu documentatia referitoare la calitate, implementeaza politicile si procedurile SMC si respecta cererile de analize ale medicilor clincieni.